Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

InwestycjeSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie od 20 listopada 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, realizuje następujący projekt: Optymalizacja usług medycznych w SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie poprzez doposażenie  Oddziału Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Izby Przyjęć oraz jednostek pomocniczych i diagnostycznych niezbędnych do ich działania.

Cel projektu:
Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych, zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępności do opieki zdrowotnej, rozwój i modernizacja placówki, spełnienie oczekiwań pacjentów i pracowników dotyczących poprawy warunków pracy i udzielanych świadczeń.

Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej; 22-460 Szczebrzeszyn, ul. Dra Zygmunta Klukowskiego 3.


Archiwum projektów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej zrealizował następujące projekty:

Projekt 1: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie do wymogów fachowo – sanitarnych Przychodni Rejonowej w Szczebrzeszynie wraz z termomodernizacją budynku

Projekt 2: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego gwarancją wysokiej jakości usług medycznych w SP ZOZ w Szczebrzeszynie

Projekt 3: Dostosowanie budynku szpitala SPZOZ w Szczebrzeszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznychMinisterstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


28 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego